รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่มาอยู่เวรให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 แล้ว ยังได้เน้นย้ำให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนตระหนักในเรื่องการเดินทาง โดยใช้รถใช้ถนนด้วยความปลอดภัยและไม่ประมาทและให้ช่วยกันอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน พร้อมทั้งจัดเตรียมความพร้อมของชุดเคลื่อนที่เร็ว หน่วยกู้ชีพและกู้ภัย ทั้งด้านบุคลากร เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ และหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นในพื้นที่ จะได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที

ด้าน นางรัฐยา อาจหาญ เผยพร นายอำเภอ และผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของอำเภอลาดบัวหลวง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภออาวุโส ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครอง สมาชิก อส. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตําบล สารวัตรกํานัน และเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน แยกวัดไผ่โรงวัว ถนนหมายเลข 340 และจุดบริการประชาชนหน้าวัดตราช้าง ถนนหมายเลข 340 ร่วมให้การต้อนรับนายธีรศักดิ์ โฉมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและคณะ ที่มาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 และเพื่อให้การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์

ภาพ-ข่าว THAIREFERENCE  จ.พระนครศรีอยุธยา