นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดกิจกรรมสมทบทุนปัญญากองทุนแม่ของแผ่นดิน บริเวณเวทีกลางสนามหน้าที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่า จ.พังงา โดยมีนายกลวัชร ทรัพย์ส่งสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงเศรษฐกิจฐานราก ตลาดนัดแก้หนี้ ณ เวทีกลางสนามหน้าที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่า  เป็นประธานเปิดกิจกรรมชกมวยการกุศลสมทบทุนชมรม TO BE NUMBER ONE อำเภอตะกั่วป่า ณ เวทีมวย Khaolak Boxing Stadium ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ นายศิวัชฐ์ ระวังกุล นายอำเภอตะกั่วป่า เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2567 อำเภอตะกั่วป่า ได้กำหนดวาระการขับเคลื่อนงานในพื้นที่เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการขับเคลื่อนงานในวาระของพื้นที่ที่สำคัญไว้ 7 กิจกรรม ภายใต้ชื่อ โครงการการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้อัตลักษณ์ประวัติศาสตร์ตะกั่วป่า ขยายผลสู่อำเภอ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข มั่งคง ปลอดภัย อย่างยั่งยืน ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต กิจกรรมการสร้างความมั่นคงเศรษฐกิจฐานรากตลาดนัดแก้หนี้ กิจกรรมการส่งเสริมอัตลักษณ์ประวัติศาสตร์ ตะโกลาสู่ตะกั่วป่า กิจกรรมสร้างเมืองตะกั่วป่ามั่นคงและปลอดภัย กิจกรรมแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามระบบไทยคิวเอ็มและทีพี Maps กิจกรรมส่งเสริมประเพณีประจำถิ่น กิจกรรมจิตอาสาสาธารณะพัฒนาตะกั่วป่า

สำหรับวันนี้เป็นการขับเคลื่อนใน 3 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย (1)กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต โดยจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ประกอบด้วย กีฬาฟุตบอล เปตอง แชร์บอล ทุกวันพฤหัสบดี  (2)กิจกรรมการสร้างความมั่นคงเศรษฐกิจฐานรากตลาดนัดแก้หนี้ ทุกวันพฤหัสบดี เพื่อเปิดโอกาสให้กับลูกหนี้ที่ประกอบอาชีพต่าง ๆ ได้มีตลาดหรือพื้นที่เพื่อหารายได้โดยสุจริต สามารถแก้ปัญหาหนี้ในระยะยาวต่อไป (3)กิจกรรมสร้างเมืองตะกั่วป่ามั่นคงปลอดภัย เป็นการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้กลไกของกองทุนแม่ของแผ่นดิน 46 กองทุน และโครงการ TO BE NUMBER ONE 7 ชมรม

ภาพ-ข่าว ขนกวรรณ พรหมทอง รายงาน