นางสาวศริญญา  ใจเย็น พัฒนาการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระ และ รดน้ำขอพรจากนายสุพจน์  รอดเรือง ณ หนองคาย  ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2567

เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ ดำรงรักษาประเพณีอันดีงามของไทย สืบต่อยังชนรุ่นหลัง  โดยมี นางสาวนิรชา บัณฑิตย์ชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายกลวัชร ทรัพย์ส่งสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เข้าร่วมกิจกรรม ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

 กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.พังงา