นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  เป็นประธานพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” และเครื่องหมายรับรองสินค้าแฟชั่นและหัตถกรรมพระราชทาน “Sustainable Fashion : แฟชั่นแห่งความยั่งยืน” ให้แก่ กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการด้านผ้าของจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยนางบุษบา บุญญลักษม์  ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปทุมธานี  โดยมี นายคมสัน ญาณวัฒนา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  นางสาววัชรินทร์  มิ่งขวัญรุ่งเรือง  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี  หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ๗ อำเภอ มหาวิทยาลัย  วิทยาลัย และกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าเครื่องแต่งกาย ช่างทอผ้า และช่างหัตถกรรม จำนวน 15 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 40 ราย เข้ารับมอบ ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม  ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า “นับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 66 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จเป็นองค์ประธาน  เปิดโครงการ Silk Festival 2023 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พระราชทานเครื่องหมายรับรองสินค้าแฟชั่นและหัตถกรรมพระราชทาน “Sustainable Fashion : แฟชั่นแห่งความยั่งยืน” แก่ช่างทอผ้า ช่างหัตถกรรม ผู้ผลิต  และผู้ประกอบการ ที่สร้างสรรค์ผืนผ้าและหัตถกรรม ด้วยขั้นตอนที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยต่อผู้สร้างสรรค์และผู้สวมใส่  ซึ่งเป็นการรับรองคุณภาพ  ของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานสากล และเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการผ้าไทย และงานหัตถกรรมชุมชนภาคใต้ ณ แหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตร กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 15  ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พระราชทานแบบลายผ้า “ผ้าลายชบาปัตตานี” เพื่อเป็นของขวัญแก่ช่างทอผ้า ช่างหัตถกรรม ผู้ผลิต ผู้ประกอบการชาวจังหวัดปัตตานี  เพื่อสร้างอัตลักษณ์ สืบสานและต่อยอด   ภูมิปัญญาและงานหัตถศิลป์พื้นถิ่น ให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทย

อีกทั้ง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา  เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จากนั้น  เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการผ้าทอแบบโบราณ ณ บ้านคำปุน ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี พระราชทานแบบลายผ้า  “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” ซึ่งเป็นลายที่ได้ทรงศึกษาค้นคว้าลวดลายผืนผ้าจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ และทรงนำมาออกแบบลายพระราชทานเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 6 รอบ 72 พรรษา โดยพระราชทานแบบตั้งต้นไว้ 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทผ้ากาบบัว, ประเภทผ้ายก จก ขิด แพรวา, ประเภทผ้ามัดหมี่ และประเภทผ้าบาติก ซึ่งสามารถนำลายพระราชทานหลัก ทั้ง 4 ประเภทนี้ไปถักทอผสมผสาน กับลวดลายภูมิปัญญาพื้นถิ่น ตามความคิดสร้างสรรค์ต่อไป

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการขับเคลื่อน และขยายผลโครงการตามแนวพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”  ไปยังทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ที่มั่นคง ยังผลให้ช่างทอผ้า ช่างหัตถกรรม ผู้ผลิต ผู้ประกอบการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น   ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อเหล่าปวงชนชาวไทย ปวงข้าพระพุทธเจ้า  ขอน้อมนำแนวพระดำริในการเพิ่มคุณค่า และมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าไทย ให้สามารถก้าวสู่ระดับสากล เพื่อวิถีชุมชนที่ยั่งยืน อันเป็นพลังที่จะสืบสานความเป็นไทย และสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป”โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปทุมธานี ได้เยี่ยมชมนิทรรศการผ้าทอพื้นถิ่นของจังหวัดปทุมธานี ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี ได้นำมาจัดแสดง ณ อาคารศาลารักษ์ปทุมด้วย