นายวิสาห์ พลูศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดงานมหกรรมคลังปัญญาผู้สูงอายุ วันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัว จังหวัดชุมพร ประจำปี 2567 โดยมี นายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มเครือข่ายผู้สูงอายุ ร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมโรงแรมนานาบุรี อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

 โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงานมหกรรมคลังปัญญาผู้สูงอายุ วันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัว จังหวัดชุมพร ประจำปี 2567 ครั้งนี้ขึ้นเพื่อเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุแสดงศักยภาพ โดยการถ่ายทอดความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ตลอดจนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม รวมทั้ง ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงคุณค่าและเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ และสถาบันครอบครัว ร่วมกันพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สุขภาพ สภาพแวดล้อม เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คณะกรรมการเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ ชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดชุมพร และเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) รวมทั้งสิ้น จำนวน 200 คน ร่วมกิจกรรม

ประกอบด้วย การรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ การมอบโล่ชิตชูเกียรติและประกาศนียบัตร มอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดีให้กับผู้สูงอายุครอบครัวร่มเย็นและองค์กรเครือข่ายที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ การบรรยายให้ความรู้ทางวิชาการและแนวทางในการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) และการจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ของผู้สูงอายุจังหวัดชุมพร เป็นต้น