ที่ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานกล่าวคำถวายถวายราชสดุดี และถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567 โดยมี นายกำพล สิริรัตตนนท์ นางสาวฉัตรประอร นิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในพิธี

เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงบำเพ็ญพระองค์ให้เป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมือง โดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในภูมิภาคต่างๆ อยู่เสมอ และทรงช่วยเหลือกิจการโครงการตามพระราชดำริทุกโครงการ ยังความร่มเย็นมายังพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า. ด้วยพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณา และทรงมีพระราชจริยวัตรอันงดงาม เป็นแบบอย่างที่ดีในทุกด้าน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานโครงการ และทรงอุปถัมภ์โครงการมากมายหลายสาขา ทั้งยังทรงฟื้นฟูส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่แผ่นดิน สร้างความร่มเย็นผาสุกแก่อาณาประชาราษฎร์เป็นที่ประจักษ์อยู่ในดวงใจของพสกนิกรชาวไทยตลอดมา”