ที่ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 โดยมี นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา นักเรียน นักศึกษา อาสาสมัคร อปพร. มูลนิธิ และเครือข่ายพันธมิตร โดยกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วยขบวนรณรงค์เพื่อสร้างความรับรู้ถึงอันตรายจากอุบัติเหตุทางถนน และสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน

ด้วยสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆมีแนวโน้มสูงขึ้น และในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จะมีงานประเพณีและงานรื่นเริงตามพื้นที่ชุมขน รวมทั้งประชาชนจะมีการเดินทางเป็นจำนวนมาก อาจเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่พี่น้องประชาชน และป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในห้วงเวลาดังกล่าว จังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงได้มีมติเห็นชอบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับอำเภอและจังหวัด ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

ซึ่งในปี 2567 ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้กำหนดช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2567 โดยใช้ชื่อการรณรงค์ว่า”ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ” ซึ่งมีเป้าหมายลดจำนวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลดังกล่าว โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน และให้ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอตั้งจุดตรวจบูรณาการร่วม อำเภอละ 2 แห่ง รวมจำนวน 14 แห่งและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งจุดตรวจ จุดบริการประจำศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 49 แห่ง เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง การจัดการจราจร ลดจำนวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

วิรัตน์ แม่ฮ่องสอน