นายพิสิษฐ์ แร่ทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร  หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร แม่บ้านสาธารณสุข โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร สาธารณสุข อำเภอเมืองสกลนคร และทีม อสม. ร่วมกิจกรรม Big cleaning Day รณรงค์ทำความสะอาดส้วมสาธารณะ ตามแนวทาง “สงกรานต์สุขใจส้วมสาธารณะไทย สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน” ที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 80 พรรษา (สระพังทอง) ซึ่งถือเป็นแลนด์มาร์คสำคัญ ของจังหวัดสกลนคร มีประชาชน นักท่องเที่ยว เดินทางมาเป็นจำนวนมาก  เพื่อร่วมกันขับเคลื่อน พัฒนา ส้วมสาธารณะไทยให้ได้มาตรฐาน HAS คือด้านความสะอาด(Health) ความเพียงพอ (Accessibility) และความปลอดภัย (Safety)

นายพิสิษฐ์ แร่ทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ เป็นช่วงที่ประชาชนมีการเดินทางเป็นจำนวนมาก เพื่อกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยว ส้วมสาธารณะเป็นสถานที่ที่ประชาชนใช้ร่วมกันเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องมีกิจกรรมกระตุ้นเตือนให้ทุกคนใส่ใจดูแลส้วมสาธารณะให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ รวมถึงสร้างพฤติกรรมการใช้ส้วมสาธารณะที่ถูกต้อง  ทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ ขณะที่ นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า ห้องน้ำ ห้องส้วม ไม่เพียงแต่เป็นพื้นที่ที่เราใช้ทำความ สะอาดร่างกาย ล้างหน้า แปรงฟัน ขับถ่าย ยังรวมถึงการซักล้างเสื้อผ้า ซึ่งเป็นแหล่งพื้นที่อยู่อาศัยของเชื้อโรคมากมาย เราจึงควรให้ความใส่ใจการชำระล้างพื้นห้องน้ำ เครื่องสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ใช้สอยภายในห้องน้ำให้อยู่ในสภาพที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ตลอดจนก่อนและหลังการใช้ห้องน้ำ ควรล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง ด้วย

ภาพ-ข่าว วัฒนะ แก้วก่า / สกลนคร