นายสุกิตติ พรหมทอง รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ 2567 ของโรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง ร่วมกับวัดปานุราชประชาสรรค์ มีนายกิตติ กิตติธรกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่ พรรคภูมิใจไทย เปิดกรวยดอกไม้ถวายเป็นราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน มีนายศุภโชค แซ่บ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ มีพุทธศาสนิกชน ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมในพิธี มีนักเรียนผู้เข้าร่วมบรรพชาจำนวน 32 คน จากนั้นเป็นพิธีกราบขอขมาบิดามารดา ผู้ปกครอง พิธีตัดผมนาค สวมมงคลให้เจ้านาคและให้โอวาทโดยได้รับเมตตาจากพระมหาสมพล ธมฺมวิตกฺโก เจ้าอาวาสวัดปานุราชประชาสรรค์ และมีพระศรีรัตนสุธี (สำอาง สุภาจาโร) ป.ธ.9 ศษ.ม. ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดแก้วโกรวาราม เป็นพระอุปัชฌาย์

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ 2567 ของโรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง เป็นกิจกรรมที่เป็นการพัฒนาการดำเนินการจัดการศึกษาที่เน้นให้เห็นความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ถือเป็นการปลูกฝังที่สำคัญสำหรับนักเรียนในปัจจุบัน และยังเป็นการส่งเสริมประเพณีการบรรพชาในพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่สืบไป เป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมทางพระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงามในจิตใจของนักเรียน ฝึกอบรมนักเรียนให้เป็นลูกที่ดีของพ่อ-แม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครู-อาจารย์ เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อน เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ เป็นศาสนิกชนที่ดีของพระพุทธศาสนา และยังทำให้นักเรียนได้นำหลักธรรมคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาที่ได้ศึกษาในตลอดระยะการเรียนรู้ นำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองต่อครอบครัวและต่อสังคมได้ในอนาคต…

กระบี่///ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน