คุณ คัทลียา แสงศิริรักษ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 3 และคณะ เดินทางไปเยี่ยมเยียนกิจกรรมการดำเนินงานของสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 3 ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ตามโครงการหลัก 6 โครงการ ของสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 31, กรมทหารราบที่ 4, กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 4, กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 4, กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 และกองพันทหารช่างที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4 ภายในค่ายจิรประวัติ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

ทั้งนี้ ได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน, ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายจิรประวัติ, เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์แม่บ้านของหน่วย, เยี่ยมบุตรที่มีความต้องการพิเศษ จำนวน 2 ราย เพื่อเป็นการติดตามขับเคลื่อนโครงการของสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 3 ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม สอดคล้องตามนโยบายของนายกสมาคมแม่บ้านทหารบก