โรงพยาบาลหัวหิน เขตบริการสุขภาพที่ 5 กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ จัดงานโครงการประชุมวิชาการเครือข่ายโรคหัวใจ Cardiac Network Forum (CNF) ครั้งที่ 15 : บูรณาการประสานพลัง สร้างนวัตกรรมใหม่ หัวใจไร้กังวล ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน พัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมระบบส่งต่อเพื่อลดความแออัด และจัดสรรทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม ตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยมีกิจกรรมที่สำคัญคือ การบรรยายทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ การประกวดผลงานทางวิชาการ และงานเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ  โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาหัวใจและหลอดเลือด ตลอดจนเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อถ่ายทอดและต่อยอดแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งเป็นการพัฒนาเครือข่ายโรคหัวใจของประเทศไทยให้เกิดความเข้มแข็ง ก้าวหน้า และยั่งยืนต่อไปในอนาคต

นพ.โตมร ทองศรี ประธานวิชาการ CNF กล่าวว่า สำหรับการจัดงาน Cardiac Network Forum จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นจากนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่ให้ความสำคัญกับโรคหัวใจ เนื่องจากอดีตโรคหัวใจเป็นโรคที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงเป็นอันดับ 1 ของประเทศ ทำให้เกิดโครงการจัดตั้งศูนย์โรคหัวใจทั่วประเทศ โดยสร้างศูนย์โรคหัวใจในต่างจังหวัด โดยเริ่มตั้งแต่ จ.เชียงราย พิษณุโลก และจังหวัดอื่นกระจายตามภูมิภาค จากการเริ่มต้นที่มีศูนย์โรคหัวใจแค่ 3 ศูนย์ ปัจจุบันมีศูนย์โรคหัวใจเพิ่มขึ้นเป็น 33 ศูนย์ กระจายทั่วประเทศ ให้บริการผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคหัวใจ โดยเฉพาะโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน เพราะฉะนั้นจากการทำงานตลอดระยะเวลา 15 ปี ทำให้คิดว่าควรจะมีงานที่จัดขึ้นเพื่ออัพเดตข้อมูลทางวิชาการ ข้อมูลด้านนวัตกรรม และอื่นๆ เกี่ยวกับโรคหัวใจทั้งหมด รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างเครือข่าย เนื่องจากความสำคัญของรักษาผู้ป่วยอยู่ที่เครือข่ายเข้มแข็งมากขนาดไหน เช่น คนไข้ที่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน การรักษาที่ดีที่สุดในปัจจุบันคือการนำคนไข้ไปทำบอลลูนขยายหลอดเลือด แต่การทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจนั้นไม่สามารถทำได้ในทุกที่ จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์และใช้แพทย์ผู้ที่มีความชำนาญ จึงจำเป็นต้องสร้างเครือข่ายในการรักษาผู้ป่วย หมายความว่า มีการสร้างศูนย์โรคหัวใจไว้ 1 แห่ง และจังหวัดโดยรอบสามารถส่งผู้ป่วยมารักษาได้อย่างรวดเร็ว โดยมีระบบส่งต่อที่แข็งแรง

การจัดงานในครั้งนี้จึงเป็นการรวมศูนย์โรคหัวใจทั่วประเทศ ประมาณ 600 คน เข้ามาร่วมพบปะหารือ แลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการ การสร้างเครือข่าย การบริหารจัดการ ฯลฯ ซึ่งการจัดในปีนี้เป็นครั้งที่ 15 และมีโรงพยาบาลหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นเจ้าภาพจัดงาน

ทางด้าน นพ.พลพรรธน์ อยู่สวัสดิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ CNF  กล่าวว่า โรงพยาบาลหัวหิน เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 300 กว่าเตียง ดูแลผู้ป่วยหลากหลายประเภท ซึ่งโรคหัวใจถือเป็นภารกิจหลัก เพราะเรามีศูนย์โรคหัวใจ ที่ตั้งมาแล้วกว่า 10 ปี โดยมีสหวิชาชีพร่วมดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ การดูแลผู้ป่วยหนึ่งคนให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้ผู้ป่วยรอดชีวิต จึงต้องมีการผสมผสาน บูรณาการ ทั้งองค์ความรู้ ทักษะวิชาชีพต่าง ๆ ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบำบัด นักโภชนาการ นักเทคโนโลยีทรวงอก และคีย์เวิร์คต่าง ๆ อีกมากมาย เพื่อให้ผู้ป่วยรอดชีวิต 1 คน ทางศูนย์หัวใจโรงพยาบาลหัวหินจึงเห็นว่า โรคหัวใจเป็นภารกิจหลักของโรงพยาบล และยังเป็นภารกิจหลักของประเทศ เพราะมีอัตราการเสียชีวิตสูง เมื่อได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดงาน จึงได้ระดมทีมงานและเกิดแนวคิดในการจัดประชุม โดยเน้นบูรณาการประสานพลัง สร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อให้หัวใจของคนไข้ไร้กังวล