พันเอก สิงหนาท โลสุยะ หัวหน้าโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 37  ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์ อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร จำนวน 90 คน เข้าศึกษาเรียนรู้การดำเนินงานของโครงการทหารพันธุ์ดี โดยมีวัตถุประสงค์ ให้คณะผู้บริหารสมาชิก สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน

ได้ศึกษาความรู้นอกกรอบนอกจากหน้าที่ประจำ ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์พื้นที่และภูมิสังคมรวมทั้งศึกษาเรียนรู้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน และชีวิตประจำวัน เพื่อปลูกจิตสำนึกการสืบสาน รักษาและต่อยอด พัฒนาอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน ตลอดจนส่งเสริมความรู้ รัก สามัคคี ท้องถิ่นกับผู้นำชุมชนในพื้นที่ ณ โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 37 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย