พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ รองผอ.วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร วัดไร่ขิง) กล่าวว่า
หลักสูตร “วุฒิบัติการเจรจาเยียวยาและฟื้นคืนความสมานฉันท์” “Diploma Course of Healing and Reconciliation” เน้นกลุ่มสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่- อาสาสมัครและประชาชนทั่วไป สำหรับการพัฒนาเจ้าหน้าที่รัฐในท้องถิ่น ท้องที่ และภูมิภาค รวมไปถึงอาสาสมัคร และประชาชนทั่วไป

โดยมีวัตถุประสงค์ในเรื่องจิตอาสา ให้มีความรู้ มีทัศนคติที่ดี และมีทักษะและกลวิธีการเจรจา และเยียวยาความเสียหายต่อบุคคลและชุมชนในพื้นที่ และส่งเสริมให้เกิดความสมานฉันท์ในการทำงานกับประชาชน มีเทคนิคการเยียวยาแก้ไข ถือเป็นอีกเรื่องที่มีความสำคัญ ที่จะทำให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจสามารถทำให้เกิดการชดเชยความต้องการที่จำเป็นที่เป็นธรรม การเยียวยาความเสียหายทางจิตใจ และการปฏิบัติตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องของทุกฝ่าย หากขาดทักษะการใช้เทคนิคและวิธีการเยียวยาที่ถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ จะส่งผลทำให้เกิดความไม่ลงรอย ความไม่เป็นธรรม ทำลายความสัมพันธ์ที่ดี ขาดความสมานฉันท์ และเกิดความไม่สงบสุข ดังนั้นการมีความรู้ ความเข้าใจบทบาท วิธีการและกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน ในการสร้างความสมานฉันท์ มีทักษะความสามารถศิลปะ เทคนิค วิธีการในการเจรจา เยียวยา เพื่อความสมานฉันท์ จึงมีความจำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ท้องที่ และเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค รวมทั้งอาสาสมัครประชาชนทั่วไป จึงเปิดอบรมหลักสูตรนี้ขึ้น

พระมหาบุญเลิศ กล่าวต่อไปว่า มจร. วัดไร่ขิง มีเป้าหมายให้บริการวิชาการด้านสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนี้ จึงเปิดหลักสูตรดังกล่าวขึ้น สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐและอาสาสมัครประชาชนทั่วไป รุ่นที่ 1 เป็นครั้งแรก เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้
1.แนวคิด ทฤษฎี การสมานฉันท์ และการเยียวยาการแก้ไข
2.รัฐธรรมนูญ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยาผู้เสียหายและสร้างความสมานฉันท์
3.กลยุทธการวิเคราะห์สถานการณ์ สาเหตุ จุดยืน ผลประโยชน์ และลักษณะความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
4.กลยุทธ์การสร้างสมานฉันท์ เทคนิคการเยียวยาและการฟื้นคืนดี
5.พุทธวิธีการเจราเพื่อบูรณาการศาสตร์สมัยใหม่ในการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์
6.สันติวิธีการเจรจาต่อรองอย่างมียุทธศาสตร์
7.แนวคิดและกระบวนการยุติธรรมชุมชนเพื่อชุมชนสันติสุข
8.สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย มาตรการมนุษยธรรม และปฏิบัติการสิทธิพื้นฐาน
9.ฝึกปฏิบัติเจรจาเยียวยาและสร้างสมานฉันท์

อย่างไรก็ตาม ได้กำหนดการอบรมตลอดหลักสูตร 5 ครั้ง อบรมทุกวันอาทิตย์ เริ่มวันอาทิตย์ที่ 18 ก.พ.2567 สอบถามเพิ่มเติม โทร.062-2549416, 091-0522487 หรือ สมัครผ่าน QR code