ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ร่วมกับ จิตอาสาพระราชทาน อำเภอคลองลาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานคลองวังเจ้า ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรในหมู่บ้าน

ร่วมกันทำแนวกันไฟ เพื่อป้องกันไฟป่าและลดฝุ่นละออง PM 2.5 ณ พื้นที่หมู่ที่ 10  ตำบลโป่งน้ำร้อน  อำเภอคลองลาน  จังหวัดกำแพงเพชร