กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกำแพงเพชร ติดตามกันขับเคลื่อนงานของส่วนราชการและหน่วยงาน ในการแก้ไขป้องกันไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละออง PM 2.5 โดย นายนพดล  ปราบหงษ์ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส หัวหน้าพื้นที่อนุรักษ์แบบบูรณาการอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า พร้อมด้วยเจ้าหน้าอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า, สถานีควบคุมไฟป่าคลองวังเจ้า, ฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าที่ 1 (มอรังงาม) และราษฎร หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 บ้านโป่งน้ำร้อน ตำบลโป่งน้ำร้อน

ร่วมทำแนวกันไฟ บริเวณหลังอ่างเก็บน้ำคลองขยุค บ้านโป่งน้ำร้อน ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 60 คน ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร