เมื่อวันที่ 17-18 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย จัด “โครงการอบรมผู้ผลิตสื่อท้องถิ่นในการนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ” ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มความรู้ทักษะความเข้าใจ พัฒนา และส่งเสริมจริยธรรมเกี่ยวกับการนำเสนอข่าวเด็กและเยาวชนอย่างปลอดภัย

โดยมี ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และนายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการบริหาร สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวชนแห่งประเทศไทย ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน งานอบรมในครั้งนี้ มีการสอนและบรรยายเรื่อง หลักการและวิธีปฏิบัติในการรายงานข่าวเด็กที่มีผลกระทบต่อ ครอบครัว และสังคม กฎหมายและข้อปฏิบัติในการทำข่าวเด็ก ที่มีผลกระทบต่อ ครอบครัว และสังคม แนวทาง ข้อปฏิบัติ และประโยชน์ในการนำเสนอข่าวเด็กที่มีผลกระทบต่อ ครอบครัว และสังคม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จาก Case Study ในประเทศไทยและต่างประเทศ

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

นอกจากนี้ มีการทำกิจกรรมกลุ่มฝึกปฏิบัติการทำข่าวเด็กที่มีผลกระทบต่อครอบครัว และสังคม โดยนำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาใช้ในการทำงานกลุ่ม รวมถึงถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างวิทยากรและผู้อบรม ซึ่งผู้เข้าอบรมได้ให้ความสนใจและมีผลตอบรับที่ดีเป็นอย่างมาก โดยมี ดร.มนตรี จุ้ยม่วงศรี บรรณาธิการข่าวสืบสวน สำนักข่าวอิศรา เป็นวิทยากรกระบวนการตลอดการอบรม

ทั้งนี้ นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการบริหาร สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวชนแห่งประเทศไทย นางสาวปรางค์ทิพย์ ดาวเรือง นักข่าวและนักวิจัยอิสระ นายวุฒิชัย พุ่มสงวน อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิเด็กเยาวชนและสถาบันครอบครัว สำนักงานคดีเยาวชนและครอบครัว และ ผศ.ปาจารีย์ ปุรินทวรกุล ผู้จัดทำแนวปฏิบัติฯ เป็นผู้มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมด้วย