นางอโนชา ชีวิตโสภณ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ครบรอบ 72 ปี โดยมีนายเผดิม เพ็ชรกูล อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นางดวงใจ สิงหนาท นายสมชาย ทองสีมัน และนายกีรติ  กีรติยุติ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ให้การต้อนรับ ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ถนนกำแพงเพชร กรุงเทพมหานคร

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เดิมชื่อว่า ศาลคดีเด็กและเยาวชนกลาง จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน พุทธศักราช ๒๔๙๔ และได้มีพระราชกฤษฎีกาให้ดำเนินการศาลคดีเด็กและเยาวชนกลางในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๔๙๕  โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลคดีเด็กและเยาวชนกลางและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลาง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๔๙๕ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางจึงถือวันดังกล่าวเป็นวันสถาปนาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และถือวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๔๙๕ เป็นจุดกำเนิดสู่ระบบการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนรวมถึงเยียวยาผู้เสียหายอย่างเหมาะสม นับจนถึงบัดนี้เป็นเวลากว่า 72 ปี   งานวันคล้ายวันสถาปนาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ครบรอบ ๗๒ ปี ในปีนี้ นางอโนชา ชีวิตโสภณ ประธานศาลฎีกาเป็นประธานในพิธี โดยเริ่มต้นด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๗๓ รูป พิธีสมโภชพระพุทธมหานวนาคปฏิมากร พิธีสักการะศาลพระภูมิบริเวณด้านหน้าอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และพิธีสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง รวมทั้งเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพตุลาการและผู้พิพากษาสมทบที่ล่วงลับไปแล้ว นอกจากนี้ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางยังได้จัดนิทรรศการทางวิชาการและแสดงผลงานของเด็กและเยาวชนจากศาลเยาวชนและครอบครัวกลางรวมถึงศาลเยาวชนและครอบครัวในจังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ที่ร่วมส่งผลงาน

สำหรับผู้เข้าร่วมงานในวันนี้ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางได้รับเกียรติจากประธานศาลอุทธรณ์ ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา อธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้นในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวในจังหวัดใกล้เคียง ผู้พิพากษาและผู้พิพากษาสมทบ รวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมต่าง ๆ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีอีกด้วย