นายวิษณุ  โยกาศ  รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ   ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่  จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันส้วมโลก ประจำปี 2566 (World Toilet Day 2023) ภายใต้หัวข้อรณรงค์ “Accelerating change : เร่งรัดพัฒนาส้วมไทย ปลอดโรคปลอดภัยใส่ใจดูแล”  ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ โดยมีนายวิสูตร คำยอด รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เป็นประธานและร่วมรณรงค์วันส้วมโลก“ท่องเที่ยวอย่างมั่นใจ ส้วมสาธารณะไทยได้มาตรฐาน” เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ เห็นถึงความสำคัญและร่วมกันพัฒนาส้วมสาธารณะให้ถูกสุขลักษณะ ได้มาตรฐาน ความสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย

กิจกรรมประกอบด้วย การมอบใบประกาศนียบัตรมาตรฐาน HAS โดย นายวิภู กฤษณุรักษ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ และมอบป้ายมาตรฐาน HAS โดย นายวิษณุ  โยกาศ  รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ให้แก่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมทั้งยังมีการสร้างความรอบรู้วันส้วมโลก การล้างทำความสะอาดห้องส้วมที่ถูกต้องโดยเน้นย้ำการเช็ดทำความสะอาดจุดเสี่ยง 7 จุด และการล้างมือที่ถูกวิธี เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค. 

ภาพ-ข่าว นิวัตร  ธาตุอินจันทร์  เชียงใหม่