ร้อยตรี ไพบูลย์  สายหงษ์ นายทหารประสานงาน ศูนย์อำนวยการประสานงานโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่แม่ฟ้าหลวง – แม่จัน พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย  และพระอาจารย์ มหาสมศักดิ์ รัตนชโย เลขาธิการเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย จำพรรษาที่วัดฝั่งหมิ่น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ทำการก่อสร้างบ้านพักอาศัยและมอบผ้าห่มกันหนาว ข้าวสารอาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับ นางนายอ ลาหุ่นะ ราษฎรที่มีฐานะยากจน บ้านเทอดไทย.ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกลุ่มเปราะบาง