ที่ สถานีรถไฟยะลา เขตเทศบาลนครยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ทางมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จัดกิจกรรม “ค้นคนเก๋า” เพื่อขับเคลื่อนโครงการวิจัยการยกระดับและขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) โครงการพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมี อาจารย์ ดร.กัลยรัตน์ พินิจจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้อำนวยการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คณะกรรมการดำเนินงาน คณาจารย์ และเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี นาคเรือง  หัวหน้าโครงการ กล่าวว่า  การวิจัยครั้งนี้ ได้ศึกษาการบริหารจัดการพื้นที่การเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของยะลาเมืองเก่าแห่งการเรียนรู้ โดยศึกษาจากพื้นที่การเรียนรู้ตลาดเก่า ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของอาหาร อาภรณ์ และอาคาร และได้รับความร่วมมือจากชุมชนและโรงเรียนในพื้นที่ สนับสนุนการจัดเป็นเส้นทางการเรียนรู้ โดยเริ่มจาก สถานีรถไฟยะลา ตรอกซุบ ตลาดมะพร้าว ขนมบ้านครูอำพัน อัสมาบาติก โรงเรียนเทศบาล และสะพานดำ  กิจกรรมค้นคนเก๋าเป็นการค้นหาเยาวชนที่สามารถเป็นนักจัดการการเรียนรู้ของพื้นที่ได้ ตลอดจนสามารถถ่ายทอดภาพลักษณ์ อาคาร อาหาร อาภรณ์ ด้วยการเข้าใจเมืองแห่งการเรียนรู้ร่วมกันย่อมเป็นกลไกการขับเคลื่อนเมืองยะลาเมืองแห่งการเรียนรู้ต่อไปด้วย และเพื่อยกระดับเศรษฐกิจด้วยสถาปัตยวัฒนธรรมผ่านพื้นที่การเรียนรู้เมืองเก่ายะลา  ภายใต้ ทุนอุดหนุนการวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประจำปีงบประมาณ 2566  โครงการวิจัยเรื่องยะลาเมืองเก่า พื้นที่การเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม (Yala Co-Learning Space)  ภายในงานมีการเสวนาเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ความเป็นมาเมืองยะลา และประวัติศาสตร์ตลาดเก่า โดย ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเป็นมาของเมืองยะลา การเล่าเรื่องอาภรณ์เก่าก่อน การเล่าเรื่องความเป็นมาของสถานีรถไฟและการค้าขายในอดีต การเล่าเรื่องผ่าน Content ด้านอาหาร อาคาร อาภรณ์ยะลา รวมถึงการนำเสนออย่างไร กระตุ้นให้คนรับรู้ผ่าน Tik Tok  นอกจากนี้ ยังมีการประกวดผลงาน Tik Tok ด้านอาหาร อาคาร อาภรณ์ยะลา อีกด้วย

สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 26 พ.ย 66 ที่บริเวณสถานีรถไฟยะลา  และศูนย์ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตชุมชน สามวัฒนธรรม ถนนสิโรรส 2 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ภาพ-ข่าว อะหมัด/มาวันดี/ยะลา