นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและหัวหน้ากลุ่มงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2567 โดยมีนางสาวนิรชา บัณฑิตย์ชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายพจน์ หรูวรนันท์ ปลัดจังหวัดพังงา นายอำเภอ และส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วม ณ ห้องประชุมเทพทาโร ศาลากลางจังหวัดพังงา

การประชุมครั้งนี้มีวาระเพื่อทราบและพิจารณา คือ การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและการทวงถามหนี้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย, แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนามาตรฐานการให้บริการประชาชนตามแนวทางศูนย์ราชการสะดวก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567, การคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับรางวัลประจำปี 2567, โครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567, ผลการเบิกจ่ายของที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา, การขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีรวมถึงข้อเสนอจากส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและข้อเสนอจากนายอำเภอ