นายปรีดา เชื้อผู้ดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการด้านการศึกษา พร้อมด้วย นางสาวธรรณญพรรศ ศรีโพธิ์ ปลัด อบต.ท่าอิฐ โดยมี ดร. วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ฯ ประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรการศึกษา และพนักงานจ้างสังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ จำนวน 30 คน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการเสริมสร้างทักษะความรู้ความสามารถของบุคลากรในการบริหารจัดการด้านการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ท่าอิฐ พร้อมรับฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี โดยมีเนื้อหาการบรรยายในด้านการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม การกระตุ้นพัฒนาการด้านร่างกาย กล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็ก การกระตุ้นพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ การกระตุ้นพัฒนาการด้านสังคม และการกระตุ้นพัฒนาการด้านสติปัญญา

ภาพ/ข่าว ฉัตรมงคล สิงห์โต ผู้สื่อข่าว จ.นนทบุรี