พระครูวิจิตรอาภากร เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง มอบหมายให้ พระครูสังฆรักษ์ รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย กล่าวให้โอวาทพระภิกษุ-สามเณร ผู้เข้าสอบธรรมสนามหลวง ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย  ซึ่งจัดให้เป็นสนามสอบประจำจังหวัดปทุมธานี โดยในวันนี้ได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 1 เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง พระเดชพระคุณพระธรรมวชิรานุวัตร เจ้าคณะภาค 14  เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง  พระเดชพระคุณพระเทพสิทธิโกศล รองแม่กองธรรมสนามหลวงฝ่ายธรรมศึกษา ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดพลับพลาชัย พระเดชพระคุณพระราชสุทธิธรรมาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดประยูรธรรมาราม เดินทางมาตรวจเยี่ยมดูแลความเรียบร้อย ณ สนามสอบ ซึ่งในครั้งนี้มีพระภิกษุและสามเณรผู้มีสิทธิ์เข้าสอบในระดับนักธรรมชั้นโท 249 รูป , ระดับนักธรรมชั้นเอก 172 รูป รวมทั้งสิ้น 421 รูป

สำหรับการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม หรือที่เรียกกันว่า นักธรรม เกิดขึ้นตามพระดำริของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เป็นการศึกษาพระธรรมวินัยในภาษาไทย เพื่อให้ภิกษุสามเณรผู้เป็นกำลังสำคัญของพระพุทธศาสนา สามารถศึกษาพระธรรมวินัยได้สะดวกและทั่วถึง อันจะเป็นพื้นฐานนำไปสู่สัมมาปฏิบัติ ตลอดจนเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างไกลออกไป

การสอบนักธรรมชั้นโท – เอก สนามหลวง ปีพุทธศักราช 2566  กำหนดสอบระหว่างวันที่  29 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม พ.ศ.2566  จำนวน 4 วิชา ได้แก่ 1. วิชาแต่งกระทู้ธรรม 2.วิชาธรรมวิภาค 3. วิชาพุทธประวัติ 4. วิชาวินัยมุข  ในการนี้พระภิกษุจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย ร่วมสนองงานคณะสงฆ์เป็นคณะกรรมการประจำสนามสอบ และสามเณรจากหมู่กุฎิสามเณรเปรียญธรรม เป็นกองงานอุปัฏฐากพระสังฆาธิการ