ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 พร้อมด้วย จิตอาสา 904 ดังนี้ หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 3/62 หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 1/62 หลักสูตรพื้นฐาน(ภาค 3) รุ่นที่ 2/65  ร่วมอำนวยความสะดวกและให้การต้อนรับ นายศราวุธ มูลโพธิ์ คณะกรรมการฝ่ายการสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดินทางมาเยี่ยมเยียนนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ที่กำลังศึกษาอยู่ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร รวมจำนวน 29 ราย โดยได้มีกิจกรรม สัมภาษณ์ติดตามผลการเรียนและชีวิตความเป็นอยู่ นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประเภทเรียนดี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จำนวน 28 ราย ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

กิจกรรมการสัมภาษณ์และติดตามผลการเรียนและชีวิตความเป็นอยู่นายอุดร อุ่นมี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา อำเภอขาณุวรลักษบุรี ซึ่งเป็นนักเรียนทุนประเภทกำพร้าจากครอบครัวที่ประสบอุทกภัยเมื่อปี พศ 2554 โดยมี เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร จิตอาสา 904 ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว