ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เดินทางไปเป็นประธานในพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 10,000 รูป เนื่องในโอกาสครบ 192 ปี ของการก่อตั้งจังหวัดกาญจนบุรี โดยได้รับความเมตตาจากพระเทพปริยัติโสภณ เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ภายในงานพระภิกษุกว่า 10,000 รูป ได้แปรแถว          รับบิณฑบาต แนวถนนที่ตั้ง SKY WALK อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ซึ่งมีความยาวกว่า 800 เมตร ตลอดเส้นทางมีพุทธศาสนิกชน และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ชาวต่างประเทศ ร่วมทำบุญตักบาตรกันอย่างเนืองแน่นตลอดถนนสองแคว

พิธีตักบาตรพระสงฆ์ 10,000 รูปในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำบุญเนื่องในโอกาสครบ 192 ปี ของการก่อตั้งจังหวัดกาญจนบุรี  น้อมถวายเป็นพุทธบูชา  สร้างความเข้มแข็งทางศีลธรรม ส่งเสริมภาพลักษณ์ของจังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นเมืองแห่งบุญกุศล สร้างความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในท้องถิ่น ที่สำคัญอย่างยิ่งคือ อาหารที่ได้จากการตักบาตรจะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย   น้ำท่วม,ภัยพิบัติต่างๆ และพระภิกษุสงฆ์ 323 วัด ที่รักษาพระพุทธศาสนาใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย โดยได้รับความร่วมมือจากคณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรี นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี ชมรมส่งเสริมศีลธรรมกาญจนบุรี ศูนย์กัลยาณมิตรจังหวัดกาญจนบุรี มูลนิธิธรรมกาย ภาคประชาสังคม และองค์กรภาคีเครือข่ายเอกชนต่างๆ

นางสาวกาญจนา อินทร์ไทร ผู้แทนคณะกรรมการจัดงาน และ นายวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ เปิดเผยว่า พิธีตักบาตรพระ 10,000 รูป จ.กาญจนบุรี เป็นส่วนหนึ่งของโครงการตักบาตรพระ 2,000,000 รูป 77 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย ซึ่งผู้จัดงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดงานบุญในครั้งนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับจังหวัดต่างๆ ได้สร้างสรรค์กิจกรรมที่เนื่องด้วยการสั่งสมบุญกุศลเป็นการแสดงความสามัคคีในท้องถิ่น กระตุ้นเศรษฐกิจภูมิภาค สร้างประโยชน์ให้กับสังคมแล้ว และยังถือว่าเป็นการหล่อหลอมรวมใจสร้างกุศลร่วมกันเพื่อคนท้องถิ่นอย่างแท้จริง

ข่าว THAIREFERENCE