นางสาวเอื้อนจิตร ช่วยนก พาณิชย์จังหวัดสระแก้ว  พร้อมด้วย ผู้อำนวยการ นักวิชาการ เจ้าหน้าที่พาณิชย์ ลงพื้นที่ในห้างสรรพสินค้าเพื่อสุ่มสำรวจตรวจ ราคาสินค้าควบคุมน้ำตาลทราย ตามนโยบายของรัฐบาลที่คณะรัฐมนตรีได้มีการประชุมและมีมติเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 เห็นชอบให้เพิ่ม “น้ำตาลทราย” เป็นสินค้าควบคุม ปี 2566 อีก 1 รายการ และมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรม กำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ชาวไร่อ้อยให้ได้รับผลตอบแทนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตอ้อยในแต่ละช่วงเวลา โดยไม่ส่งผลกระทบ ต่อผู้บริโภค เพื่อป้องกันการกำหนดราคาซื้อ– ขาย หรือเงื่อนไขและวิธีการปฏิบัติทางการค้า ที่ไม่เป็นธรรม และกำกับดูแลสินค้า น้ำตาลทรายให้มีราคาที่เป็นธรรม และปริมาณ ที่เพียงพอ

ต่อมาได้พิจารณาให้น้ำตาลทรายเป็นสินค้าควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบ ซึ่งกำหนดให้น้ำตาลทรายหน้าโรงงานยังคงมีราคาเท่าเดิม และควบคุมราคาขายปลีกน้ำตาลทรายขาว อยู่ที่กิโลกรัมละ 24 บาท และน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ อยู่ที่กิโลกรัมละ 25 บาทโดยห้างสรรพสินค้าทั้ง 2 แห่งในจังหวัดสระแก้วได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีการติดป้ายแสดงสินค้าอย่างชัดเจน ” แต่จำกัด จำนวนการซื้อน้ำตาลทราย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม แก่ผู้บริโภคอย่างทั่วถึง

ด้านนางสาวเอื้อนจิตร ช่วยนก พาณิชย์จังหวัดสระแก้ว กล่าว การลงพื้นที่ตรวจราคาสินค้าภายในห้างสรรพสินค้า นั้นเพื่อเป็นการสำรวจราคาสินค้าว่ามีการปรับขึ้นหรือปรับลดลง พร้อมขอความร่วมมือให้การจำหน่ายน้ำตาลทราย และสินค้าควบคุม เป็นไปตามที่รัฐบาลประกาศ ให้ผู้ประกอบการ ติดป้ายราคา สินค้าให้ผู้บริโภคเห็นอย่างชัดเจนเป็นราคา ปัจจุบันทั้งนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว จะสุ่มออกตรวจ ราคาสินค้าควบคุมอย่างต่อเนื่องเพื่อลดผลกระทบค่าครองชีพ ของ พี่น้อง ประชาชน รวมทั้งป้องกันการฉวยโอกาส ขึ้นราคาสินค้า และการกักตุนสินค้า ซึ่งจะมีความผิดตามกฎหมาย และบังคับใช้อย่างเคร่งครัด…

ภาพ-ข่าว นายยุทธนา พึ่งน้อย ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว