ที่ห้องประชุม ชั้น 6 โรงแรม ลอฟท์ มาเนีย บูติค อ.เมือง จ.ชุมพร นายประกอบ มั่งคั่ง ผอ.ป.ป.ช. จ.ชุมพร เป็นประธานเปิด โครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ จ. ชุมพร เพื่อระดมความคิดเห็นของบุคคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ จ.ชุมพร เพื่อป้อมปรามเฝ้าระวังการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อ-จัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณในโรงเรียนและสถานศึกษาส่วนราชการ จ.ชุมพร โดยมี ผอ.ตรวจเงินแผ่นดิน จ.ชุมพร ,ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา ชุมพร เขต 1 ,ผอ.อาชีวศึกษา จ.ชุมพร ,รอง ผอ. เขตพื้นที่การศึกษาฯ ชุมพร เขต 2 ,ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.ชุมพร ,สนง.คลัง จ.ชุมพร ,สนง.เขตพื้นที่ฯ มัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ,ผอ.วิทยาการอาชีพชุมพร ,ผอ.โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ,ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 ,รอง ผอ.อนุบาลชุมพร ประธานและกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชุมพร ,ประธานและสมาชิกชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จ.ชุมพร ,ข้าราชการ ครู-บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วม

นายประกอบ  มั่งคั่ง ผอ. ป.ป.ช. จ. ชุมพร กล่าวว่า การระดมความคิดเห็นเพื่อ กำหนดประเด็นในการจัดทำแผนงานและหาแนวทางในการขับเคลื่อน เพื่อป้องปรามหรือเฝ้าระวัง ปัญหาการทุจริตของ ในพื้นที่ ป.ป.ช. จ.ชุมพร ที่มุ่งหวังให้จำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในพื้นที่ จ.ชุมพร ลดลง  ทั้งนี้การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่สำคัญในสังคมไทย มีรูปแบบที่หลากหลายและมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นใน อันจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนยังส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ล่าสุดจากข้อมูลการจัดอันดับการรับรู้การทุจริตในปี พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้คะแนน จากการรับรู้การทุจริตเพียง 36 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่ในอันดับที่ 101 จากทั้งหมด 180 ประเทศทั่วโลก นั่นแสดงให้เห็นว่าการทุจริตคอร์รัปชันของประเทศไทยยังคงเป็นปัญหาที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน

สำหรับในส่วนของ จ.ชุมพร มีเรื่องร้องเรียนจากสถานศึกษาที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบมีทั้งสิ้น 12 เรื่อง และอยู่ในหว่างการไต่สวน 12 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 40 ของเรื่องที่ถูกกล่าวหาในชั้นไต่สวนทั้งหมด โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งทางสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดชุมพร จึงได้ให้ความสำคัญในปัญหาดังกล่าว จึงได้ให้มีการประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณได้อย่างถูกต้อง อันจะนำไปสู่การลดข้อร้องเรียนและลดจำนวนคดีทุจริตลงได้ในอนาคต.//

ภาพ-ข่าว ประสิทธิ์ ลีฬหคุณากร/ชุมพร