ที่ศาลาเอนกประสงค์ วัดเชี่ยวโอสถ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก นายสุภกิณห์ แวงชิน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พร้อมด้วย นายคณิต คงช่วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นางฐิติรัตน์ แวงซิน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล อัยการ นายอำเภอองครักษ์ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอองครักษ์ ทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชน ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง

โดยมี พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ , พระครูศาสนธรรมโกศล เจ้าคณะอำเภอองครักษ์ , พระครูปริยัติโพธิสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมือง พร้อมพระมหาเถระ พระเถระ ร่วมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและเป็นการรวมใจของพสกนิกรชาวจังหวัดนครนายก ในการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และร่วมถวายพระพรแด่พระองค์ ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเอง ด้วยการน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวคิดแล้วนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และส่งผลให้เกิดความสงบสุขต่อคนในชาติสืบไป

ภาพ-ข่าว อำพล เทียนงาม ผู้สื่อข่าว จ.นครนายก