ที่ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ  ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ก.อบต.จังหวัดแม่ฮ่องสอน) ครั้งที่ 11/2566 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้เพื่อ สรุปผลการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) ครั้งที่ผ่านมา  การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครู และการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง การรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2566  แนวทางการปรับปรุงตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับตำแหน่งผู้มีทักษะ ข้อเสนอแนวทางสร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน การรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

การรายงานข้อมูลเงินสะสมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแนวทางการใช้จ่ายเงินให้สะสม การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การรายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก และประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลประเภททั่วไปเพื่อดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ และการรายงานพนักงานส่วนตำบลผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

นอกจากนั้นยังพิจารณาการขอความเห็นชอบการรับโอน(ย้าย) และการให้โอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น การขอความเห็นชอบการโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล กรณีดำรงตำแหน่งในองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ครบสองปีและมีเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่ง การขอความเห็นชอบการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลและพนักงานครูให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น การขอความเห็นชอบให้พนักงานจ้างลาออก การขอความเห็นชอบทำสัญญาจ้างพนักงานจ้าง การขอความเห็นชอบต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง การขอความเห็นชอบปรับปรุงตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และการขอความเห็นชอบคัดเลือกคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจาง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภาพ-ข่าว ทศพล จ.แม่ฮ่องสอน