บริเวณสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติร .9 ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ ชาวบ้านตำบลป่าแมต กว่า 100  คน รวมพลยกป้ายคัดค้านการทำผังเมือง โดยมี นายสุภวัฒน์ ศุภศิรินายกเทศมนตรีตำบลป่าแมตพร้อมคณะผู้บริหารแกนนำชาวบ้านตำบลป่าแมตร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย นายสุภวัฒน์ ศุภศิริ กล่าวว่า ทางเทศบาลตำบลป่าแมต  มีทั้งหมด 15 หมู่บ้านและมี 11 หมู่บ้าน ที่งานในพื้นที่อนุรักษ์การทำผังเมืองรวมในครั้งนี้เป็นการปิดกั้นความเจริญของพี่น้องเป็นการปิดกั้นความเจริญของบ้านเมือง ซึ่งแทนที่พี่น้องประชาชนจะได้ใช้โอกาสในการทำกิจกรรมทำมาค้าขาย แต่ในเมื่อถูกผังเมืองมาครอบงำปิดกั้นทำให้พี่น้องประชาชนเกือบทั้งตำบลขาดโอกาส

การมาในวันนี้เป็นการมาแสดงพลังให้หน่วยงานรับผิดชอบได้รับทราบว่าการทำผังเมืองส่งผลกระทบความเป็นอยู่กับพี่น้องประชาชนในตำบลป่าแม่เป็นอย่างมากและเป็นภาพรวมของจังหวัดแพร่ด้วยหลายตำบลได้รับผลกระทบคล้ายๆกับเทศบาลตำบลบางแวกเช่นกันพร้อม เรามาเพื่อคัดค้านโซนสีที่ถูกกำหนดในตำบลป่าแมต

สำหรับพิธีเปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนการทำผังเมืองรวมเมืองแพร่ปรับปรุง ครั้งที่ 3 เริ่มเวลา 08:30 น ถึง 12:00 น ณ.หอประชุมนพรัตน์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้มอบหมายให้ นางสาวนิตยา  พงศ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานโดยมีหัวหน้าหน่วยงาน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแพร่ ประกอบด้วยอำเภอเมืองแพร่ มี เทศบาลเมืองแพร่ เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง เทศบาลตำบลป่าแมต องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้ออ องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนาองค์การบริหารส่วนตำบลอาณาจักร องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

สำหรับการนำเสนอ ผลการบูรณาการข้อมูลเพื่อการวางผังเมืองรวมเมืองแพร่ ร่างผังเมืองรวมเมืองแพร่ปรับปรุงครั้งที่ 3  ชี้แจงวิธีการยื่นหนังสือแสดงความคิดเห็นในการวางผังและจัดทำผังเมืองรวมเมืองแพร่ปรับปรุงข้อปรับปรุงครั้งที่ 3  ตอบข้อซักถามข้อเสนอแนะรับฟังความคิดเห็น สรุปผลและปิดการประชุมเวลา 12.00 นในส่วนการส่งหนังสือแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2566 สถานที่ส่งหนังสือแสดงความคิดเห็นได้ที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง, สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่, สำนักงานเทศบาลเมืองแพร่,สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง,สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งกวาวสำนักงานเทศบาลตำบลป่าแมต ,ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม,ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง, ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ, ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา, ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักรที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ,ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลร่องร่องกาศ

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่