ที่ สำนักงานชลประทานที่ 3 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลโท ประสาน  แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 ร่วมกิจกรรม “กาแฟยามเช้าจังหวัดพิษณุโลก” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันอุดมศึกษา และภาคเอกชนในจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรม โดยมี นายพชรเสฏฐ์ บุญศิริสาริศา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการจัดกิจกรรม สำหรับเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก

“กาแฟยามเช้าจังหวัดพิษณุโลก” จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนเพื่อเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันอุดมศึกษาและภาคเอกชนได้พบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยน ปรึกษาหารือ และประสานงานอย่างไม่เป็นทางการ ตลอดจนเพื่อกระชับความสัมพันธ์ และสร้างความสนิทสนมระหว่างกัน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน

ภาพ-ข่าว ปรีชา นุตจรัส จ.พิษณุโลก