กองร้อยทหารพรานที่ 3204 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเกลือเหนือ, ส่วนราชการ, องค์กรเอกชน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ บ้านสะเละ อำเภอบ่อเกลือเหนือ

ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ พัฒนาวัดสะเละ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสร้างความสามัคคีให้เกิดภายในชุมชน พร้อมทั้งปลูกต้นจำปี จำนวน 50 ต้น ณ บริเวณรอบวัดสะเละ บ้านสะเละ ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 80 คน