กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย พ.ท. นิรุธ  ณ ลำปาง รักษาราชการหน.กลุ่มงานความมั่นคงฯ และ กำลังพล กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ได้บูรณาการร่วมกับคณะทำงานจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการระดับจังหวัด เพื่อป้องกันหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด, การป้องกันและการปราบปรามการค้ามนุษย์ และการกระทำผิดกฎหมายด้านอื่นๆ โดยได้ร่วมกันออกตรวจจัดระเบียบสังคมกวดขันสถานบริการ และสถานประกอบการคล้ายสถานบริการในพื้นที่ อ.เมือง จว.ช.ร

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้สถานประกอบการ ดำเนินการขอใบอนุญาตต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อย และให้สถานประกอบการดำเนินการตามมาตรการที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด *การออกตรวจจัดระเบียบสังคม แบบบูรณาการระดับจังหวัดในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี