ที่ห้องประชุม​ศิลาอาสน์​ ชั้น​ 5​ ศาลากลาง​จังหวัด​อุตรดิตถ์​  นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นายนันทสิทธิ์ โพธิ์งาม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ รับเกียรติบัตรสำหรับหน่วยงานที่การดำเนินงานมีความโปร่งใส

โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เกียรติเป็นผู้มอบเกียรติบัตรในครั้งนี้ ดังนี้ โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Infrastructure Transparency Initiative : CoST) “โครงการขุดลอกคลองหนองลี พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 4 ตำบลหาดกรวด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์” การประเมินให้เป็นหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้คะแนน 95.86 คะแนน ระดับผ่านเป็นอันดับ 3 ของจังหวัดอุตรดิตถ์

ณัฐ​วัฒน์​ ราช​ประสิทธิ์​ ภาพ​/ข่าว​อุตรดิตถ์​