สำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาส่งเสริมพันธกิจเมืองสร้างสรรค์สุโขทัย ในหัวข้อ สุดยอดผู้นำแห่งเมืองสร้างสรรค์สร้างทักษะและศิลปะการนำทีม มีภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมกว่า 100 คน  ณ ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสุโขทัย

โอกาสนี้นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. ได้มอบหมายให้ นางสาววัชรี ชูรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อพท. เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม และกล่าวถึงวัตถุประสงค์ ความสำคัญของการประชุมฯในครั้งนี้  มี พันเอก นาวิน ปรีชาพณิชยกุล ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 กล่าวรายงาน นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดการประชุม สำหรับการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาส่งเสริมพันธกิจเมืองสร้างสรรค์สุโขทัย สร้างความร่วมมือและแนวทางขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ในระดับเมือง ตามพันธกิจเมืองสร้างสรรค์ (Membership Monitoring Guidelines) เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สนับสนุนการพัฒนาปรับปรุงองค์ประกอบเมืองสร้างสรรค์ ยกระดับศักยภาพให้กับชุมชนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว  การอนุรักษ์ เพิ่มมูลค่าวิถีชีวิต วัฒนธรรมท้องถิ่น ผ่านความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม นำไปสู่การเชื่อมโยงรับประโยชน์จากการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน

การจัดประชุมในครั้งนี้ยังได้จัดให้มีการการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ฉากทัศน์อนาคตของการพัฒนาเมืองอย่างยังยืน”และการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดในหัวข้อ “สุดยอดผู้นำแห่งเมืองสร้างสรรค์สร้างทักษะและศิลปะการนำทีม” มีดร.จุฑามาศ วิศาลสิงห์ ประธานกรรมการบริหารและที่ปรึกษาด้านการจัดการอย่างยั่งยืน จากบริษัท Perfect Link Consulting Group เป็นวิทยากรดำเนินรายการ พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย ร่วมเสวนา พร้อมนำเสนอผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่สนใจเข้ามารับชมได้อีกด้วย

ภาพ-ข่าว ฤดี ธนวณิชย์วรชัย จังหวัดสุโขทัย