วันที่ 15 ก.ย. 66 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวรายงานโครงการพัฒนาแผนการท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทราสู่แผนพัฒนาการท่องเที่ยวเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการเปิดโครงการ พร้อมกันนี้ได้มีการบรรยายหัวข้อ “นโยบายการพัฒนาแผนการท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา สู่แผนพัฒนาการท่องเที่ยวเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)” โดย ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และการบรรยายหัวข้อ “แผนการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชนครินทร์และการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับจังหวัดฉะเชิงเทรา” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดี และ อาจารย์ ดร.นรากร ศรีสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์