ร้อยโท วชิรศักดิ์  ตันชัยสิริมณีกุล หัวหน้าชุดปฏิบัติการโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ห้วยหยวกป่าโซ พร้อมด้วยกำลังพล ร่วมกับ เจ้าหน้าที่เกษตรสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านห้วยหยวกป่าโซ

อำนวยความสะดวกในการ แจกจ่ายปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนมาจาก กรมการข้าว นำแจกจ่าย ให้กับราษฎรบ้านห้วยหยวกป่าโซ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  เพื่อนำไปใช้ในการบำรุงพืชผลทางการเกษตรต่อไป