ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ร่วมกับ นายสนอง บุษบงศ์ นายอำเภอพรานกระต่าย และ จิตอาสาพระราชทานหมู่ที่ 1 ตำบลห้วยยั้ง

ร่วมกันดำเนินกิจกรรมกำจัดลูกน้ำทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย