ที่ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา นางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานมอบบ้านโครงการปรับปรุงซ่อมแชมบ้าน เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี

เหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทราได้ตระหนักถึงประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ที่มีบ้านพักอาศัยชำรุด ทรุดโทรมและขาดแคลนทุนทรัพย์ในการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ที่มีความสำคัญสำหรับการดำเนินชีวิต จึงได้จัดทำโครงการฯ ขึ้นเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านที่อยู่อาศัย พัฒนา ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา

โดยสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าวัสดุในการก่อสร้างบ้านให้แก่ครอบครัวที่มีฐานะยากจนและเป็นคนดีของสังคมในทุกอำเภอ เหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทราได้บูรณาการร่วมกับอำเภอสนามชัยเขต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ประชาชนจิตอาสา จากทุกภาคส่วนร่วมกันจึงสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้เสริมสร้างความมั่นคงทางด้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนต่อไป

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา