ที่หอประชุมกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ชั้น 3 นายอำนาจ เกตากุล รองประธานสภา ทำหน้าที่ประธานสภา อบจ.ชุมพร โดยก่อนเข้าวาระการประชุม นายอำนาจ เกตากุล รองประธานสภา ทำหน้าที่ประธานสภา อบจ.ชุมพร กล่าวต้อนรับ ผศ. เสนีย์ นิลทจันทร์ ที่ นายนพพร อุสิทธิ์ นายกฯ อบจ.ชุมพร แต่งตั้งเป็นที่ปรึกษานายกฯ อบจ.ชุมพร คนใหม่ จากนั้น นายนพพร อุสิทธิ์ นายกฯ อบจ.ชุมพร ก็ได้กล่าวเรื่องที่บรรจุในวาระประชุมสภา อบจ. ให้ประธานและสมาชิก ส.อบจ.ชุมพร ร่วมพิจารณา

ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้เสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแปรญัตติร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2557 ประกอบด้วย 1. นายธันวา ทองอำพล ส.อบจ. เขต 1 อ.เมือง 2. นายสุรพงษ์ ศิริประภา ส.อบจ. เขต 5 อ.ท่าแซะ 3. นายไพฑูรย์ ทองพิทักษ์ ส.อบจ. เขต 1 อ.หลังสวน 4. นายอำนาจ เกตากุล ส.อบจ. เขต 4 อ.หลังสวน และ 5. น.ส.พันชนีย์ มิ่งขวัญ ส.อบจ. เขต 1 อ.ท่าแซะ เพื่อพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณ 2567 ให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนต่อไป

จากนั้น ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประกอบด้วย การพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 วาระแรกขั้นรับหลักการ ,ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เฉพาะการ กิจการปฐมพร งบฯ ปี 66 ,ขออนุมัติจัดซื้อคุรุภัณฑ์ของ รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัด อบจ.ชุมพร ,ขอญัตติรับโอนรถลากเยี่นมชม 35 ที่นั่งและความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันธ์งบประมาณรายจ่ายปี 66 ให้ทันตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดต่อไป

ทางด้าน นายพิชัย เกษแก้ว ส.อบจ.ชุมพร เขต 1 อ.ทุ่งตะโก ได้เสนอในที่ประชุมว่า ปัจจุบัน จ.ชุมพร ได้มีผู้ประกอบการรับซื้อผลไม้(ล้ง) ที่เข้ามาอยู่ทำมาค้าขายในพื้นที่ จ.ชุมพรมากมาย และผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เสียภาษีให้พี่น้องประชาชนชาวชุมพรซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ ทางด้าน นายนพพร อุสิทธิ์ นายกฯ อบจ.ชุมพร กล่าวว่า ในส่วนนี้ต้องขอขอบคุณท่าน สจ.พิชัย เป็นอย่างมาก เพราะนี้คือการรักษาภาษีให้มีประโยชน์กับพี่น้องประชาชน ทั้งนี้ก็จขอฝากให้ ส.อบจ.ชุมพร ทุกท่านได้ทำการสำรวจในพื้นที่ เพื่อจะได้นำเรียนปรึกษากับผู้เกี่ยวข้องต่อไป เหมือนกับการดูแลสถานพยาบาลในทุกพื้นที่ทุกแห่งที่เราได้สนับสนุนให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนใน จ.ชุมพรต่อไป.//

ภาพ-ข่าว ประสิทธิ์/ชุมพร