มณฑลทหารบกที่ 38  โดย ชุดประสานงานและคุ้มครองป้องกันชุมชนโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ณ บ้านสะจุก – บ้านสะเกี้ยง จัด ชุดจิตอาสา ร่วมกับ สำนักพระธรรมจาริกส่วนภูมิภาค วัดศรีโสดา พระอารามหลวง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ, ผู้นำชุมชน, ราษฎรบ้านห้วยฟองและหน่วยงานราชการในพื้นที่

ร่วมกิจกรรมบวชป่าไม้ วิถีพุทธ วิธีชาติพันธุ์ กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการอบรมเรื่องการดูแลป่ารักษาป่า การอยู่กับป่า และร่วมปลูกต้นหว้า, ประดู่, พยุง และต้นเสี้ยว จำนวน 200 ต้น เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้รู้จักคุณค่าและความสำคัญของป่าไม้ บริเวณป่าเขตป่าอนุรักษ์บ้านห้วยฟอง หมู่ 6 ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน