นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบวชป่า ภายใต้โครงการฟื้นฟูวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ครอบคลุมทั้งด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูวิถีวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ บนพื้นฐานเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ผลักดันสู่การประกาศเป็นพื้นที่คุ้มครองวิธีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์  อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการยอมรับและเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรม การให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การคุ้มครองวิถีชีวิตวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนเป็นการสร้างและพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน ระหว่างภาครัฐกับชุมชนชาติพันธุ์  มีนางเบ็ญจมาส บุญเทพ วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ โดยมีนายณรงค์พัชญ์ นาคทรัพย์ นายอำเภอขุนยวม  ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม

การจัดพิธีดังกล่าว มีกิจกรรมประกอบด้วย พิธีพราหมณ์ พิธีตามความเชื่อดั้งเดิมของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง พิธีทางพระพุทธศาสนา และพิธีมิสซาของคริสตศาสนา รวมถึงกิจกรรมเสวนาประเด็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของภาคส่วนในพื้นที่ โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ เครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลแม่กิ๊ และประชาชนตำบลแม่กิ๊ ในการร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามแนวนโยบายฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง ตามมติคณะรัฐมนตรี 3 สิงหาคม 2553

ภาพ-ข่าว วิรัตน์ แม่ฮ่องสอน