กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหารม้าที่ 12 กองพลทหารม้าที่ 1 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน สนับสนุนโรงพยาบาลยุพราชเด่นชัย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฯ ในการขนย้ายเตียง, อุปกรณ์ทางการแพทย์

ที่ให้การสนับสนุนจัดตั้งโรงพยาบาลสนามที่ใช้สำหรับกักตัวผู้ป่วยจากโรคโควิด-19 ที่ผ่านมา เพื่อนำมาใช้รองรับผู้ป่วยโรงพยาบาลยุพราชเด่นชัย ต่อไป ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปะวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกประเทศ GMS ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง  จังหวัดแพร่