กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 และสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20  กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21   ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือและของอุปโภคบริโภคให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษของหน่วย จำนวน 2 ราย คือ นายชญาณัฐ  มณีงาม บุตรของ ร้อยโท อุดมศักดิ์ มณีงาม  และเด็กหญิงวรณัฏฐ์  ฉิมเลี้ยง บุตรของ จ่าสิบเอก นิเวศน์ ฉิมเลี้ยง โดยผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 และประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21

มีความห่วงใยกำลังพลจึง มอบเงินช่วยเหลือให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อเป็นการช่วยเหลือจุนเจือครอบครัว อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลและครอบครัว ประกอบอาชีพและปฏิบัติหน้าที่ต่อไป รวมถึงในความห่วงใยของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อกำลังพลในครั้งนี้