ที่แปลงนาบ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกษตรกร ลด ละ เลิก การเผาและดำเนินการไถกลบเศษวัสดุทางการเกษตรแทนการเผา ส่งเสริมและบริหารจัดการเศษวัสดุทางการเกษตร นำมาทำปุ้ยอินทรีย์ปรับปรุงบำรุงดินและเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดิน

ลดการเกิดภาวะโลกร้อนที่เกิดจากการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ซึ้งทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นรวมทั้งลดหมอกควัน ในงานมีการสาธิตฉีดน้ำหมัก ไถกลบตอซังข้าว และหว่านเมล็ดปอเทืองในพื้นที่แปลงนาสาธิต เพื่อเป็นการเพิ่มสารอินทรีย์ในดินสำหรับนาข้าว การผลิตปุ้ยหมักโดยใช้สารจุลินทรีย์ซุปเปอร์ พด.1 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หมอดินอาสา และพี่น้องเกษตรกรตำบลสะเอียบ ร่วมงานกว่า 100 คน

ทั้งนี้ในปี 2566 จังหวัดแพร่ได้รับพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินการไถกลบตอชัง จำนวน 2,982 ไร่ และจัดการเศษวัสดุที่เหลือจากการเกษตรจำนวน 222 ตัน ซึ่งในอำเภอสอง มีเป้าหมายดำเนินการไถกลบ จำนวน 720 ไร่ และผลิตปุ้ยหมักจำนวน 54 ตัน

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่