นายภัควัต  ขันธหิรัญ นายอำเภอแม่ริม เป็นประธานเปิดกิจกรรม (Kick Off) รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า ประจำปี 2566 ณ ลานเอนกประสงค์ฟินิกซ์ แอดเวนเจอร์ ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม โดยมีส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยป่าไม้ อุทยาน ตำรวจ นักเรียน จิตอาสา และพลังมวลชนจากทุกภาคส่วน เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน เพื่อเป็นการแสดงพลังในการแก้ไขปัญหา และเน้นย้ำทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญและร่วมมือกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ทั้งนี้ ได้ร่วมกันทำแนวกันไฟระยะทาง 5 กิโลเมตร และทำความสะอาด เก็บขยะตามถนนสองข้างทาง เพื่อเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยว ภายใต้โครงการ “ถนนสวย เมืองสะอาด ดอกไม้งาม”