กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย  บูรณาการ ประสานงาน ร่วมกับ ไทยอาสาป้องกันชาติ  รุ่นที่ ชร. 2/2566  ตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  จัดกิจกรรมทำแนวกันไฟ ซึ่ง มวลชน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย ได้นัดหมายกันมาทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันปัญหาไฟป่า ที่อาจจะลุกไหม้ลามเข้าพื้นที่การเกษตรและสถานที่สำคัญของชุมชน ในพื้นที่ หมู่ที่ 7  ตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย    

นอกจากนี้  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย  บูรณาการ ประสานงาน ร่วมกับ ไทยอาสาป้องกันชาติ  รุ่นที่ ชร. 2/2566 ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมทำแนวกันไฟ ซึ่ง มวลชน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย ได้นัดหมายกันมาทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันปัญหาไฟป่า ที่อาจจะลุกไหม้ลามเข้าพื้นที่การเกษตรและสถานที่สำคัญของชุมชน  ในพื้นที่  หมู่ 1 ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

 ทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับการอบรมไปสร้างการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติภายในชุมชน ตามแนวทางเสริมสร้างเครือข่ายและแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรธรรมชาติ ของ  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย