กองพันสรรพาวุธกระสุนที่ ๒๓ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ ได้จัดกำลังพลและยานพาหนะสนับสนุนการขนส่งข้าวสารพระราชทาน จำนวน ๕,๐๐๐ กิโลกรัมที่เก็บรักษาไว้ที่หน่วย ลำเลียงจากหน่วยไปบรรทุกบนอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานทหาร บน.๔๖ เพื่อขนส่งไปยังพื้นที่ภาคใต้

ตามที่บริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพจำกัด (มหาชน) ได้ปลูกและเก็บเกี่ยวข้าวปทุมธานี ๑ ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ได้จำนวน ๑๕,๐๐๐ กิโลกกรัม (บรรจุถุงละ ๑ กิโลกรัม) และได้ทูลเกล้าฯถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับและพระราชทานให้แก่กองทัพบกเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ภาคใต้ โดยมูลนิธิชัยพัฒนา ได้ขอความอนุเคราะห์กองทัพบกดำเนินการเพื่อสนองพระราชดำรินั้น ผู้บัญชาการทหารบก ได้กรุณาอนุมัติให้จัดอากาศยานเครื่องบินกองทัพบก (บ.ล. ๒๙๕) จำนวน ๑ เครื่องสนับสนุนการขนส่งข้าวสารพระราชทานดังกล่าว จากท่าอากาศยานทหาร บน.๔๖ จังหวัดพิษณุโลกไปยังท่าอากาศยานทหาร บน.๕๖ จังหวัดสงขลา เพื่อให้กองทัพภาคที่ ๔ ได้พิจารณานำไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ  ซึ่งการขนส่งข้าวสารก่อนครั้งนี้ได้ขนส่งแล้ว ๒ ครั้งๆละ ๕,๐๐๐ กิโลกรัม (วันที่ ๒๕ และ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖) ในวันนี้ขนส่งอีก ๕,๐๐๐ กิโลกรัม จะครบจำนวน ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม