ที่หน้าศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เยี่ยมชมการสาธิตการนำเศษใบไม้มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆทั้ง การจัดเก็บใบไม้แห้ง การแปรรูปเศษใบไม้และวัชพืช มาเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันอาทิ เก้าอี้ หรือ จานรองแก้ว หนึ่งในการนำเศษใบ้ไม้มาประดิษฐ์ เพื่อเป็นการต่อยอด และเป็นหนึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหาป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยัง เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 2566 ในการตรวจแถวกำลังเจ้าหน้าที่ เพื่อออกไปรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหาผลกระทบที่เกิดจากไฟป่าและหมอกควันทั้งต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย การคมนาคมขนส่งทางบกและทางอากาศ ตลอดจนผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยวอันเป็นรายได้หลักของจังหวัด

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า จะมีการณรงค์ หมู่บ้านและชุมชนต่างๆทั้ง 415 หมู่บ้านในการช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยจะมีการ มอบอุปกรณ์ดับไฟป่าให้แก่หมู่บ้านเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าพื้นที่ ทั้ง 7 อำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายใต้สโลแกน จากหมอกหนาว สู่หมอกฝน ไร้หมอกควัน

 นอกจากนั้นยังได้เน้นย้ำ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมกันเฝ้าระวังสกัดดับไฟป่า และสลายหมอกควันพิษ โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดแม่ฮ่องสอนขึ้น เพื่อเชื่อมโยงศูนย์ปฏิบัติการระดับอำเภอทั้ง 7 อำเภอ เพื่อรวบรวมปัญหาในการปฏิบัติงาน ให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกจุด ลดความรุนแรงการเกิดไฟป่าและหมอกควันให้ได้ผลตามเป้าหมาย

โดยจะมีการบริหารจัดการเผาให้ถูกตามหลักวิธีเพื่อลดทอนการเผาลง ควบคู่กับการการดำเนินมาตรการต่าง ๆ อาทิ มาตรการประชาสัมพันธ์ มาตรการด้านการป้องกันไม่ให้มีการเผาไหม้ในเขตป่า การรณรงค์สร้างการรับรู้แก่ประชาชน ดำเนินกิจกรรมชิงเก็บก่อนเผา กิจกรรมการบริหารเชื้อเพลิง และการกำหนดระยะเวลาห้ามเผาทุกชนิดอย่างเด็ดขาด โดยจะมีการขับเคลื่อนทุกมาตรการอย่างจริงจังต่อไป

ภาพ-ข่าว วิรัตน์ แม่ฮ่องสอน