นางธมลทัศน์ ทัพพระจันทร์ เกษตรจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอบางบัวทอง ขับเคลื่อนการจัดการศัตรูพืช ผ่านศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต้นแบบ เน้นส่งเสริมกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลบางบัวทอง หมู่ 7 ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะด้านการจัดการศัตรูพืชตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรคลองตาคล้าย ให้ทำการเกษตรอย่างปลอดภัย การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการเกษตรในพื้นที่ ตลอดจนการเชื่อมโยงการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมการเกษตร มาถ่ายทอดสู่เกษตรกรตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่

โรงเรียนเกษตรกร หมายถึง กระบวนการเรียนรูปแบบมีส่วนร่วมที่นํามาใช้ในการส่งเสริมการเกษตร โดยให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เพื่อให้เกษตรกรได้ร่วมกันคิด ร่วมกันแก้ไขปัญหา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเองในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยว (Season Long Training)

โดยการอบรม เกษตรกรโรงเรียนคลองตาคล้ายจะได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดฤดูกาลเพาะปลูก โดยเน้นการศึกษา ทดลอง วิเคราะห์ และตัดสินใจโดยเกษตรกร มีการลงแปลงนาข้าวของเกษตรกร เพื่อเก็บตัวอย่างศัตรูพืช เพื่อการจําแนกและศึกษาบทบาทของสิ่งมีชีวิตในระบบ นิเวศ และการวิเคราะห์ระบบนิเวศเกษตรกร เพื่อประกอบการตัดสินใจในการดูแลแปลงของตัวเอง และมีการทำแปลงทดลองเพื่อเปรียบเทียบ กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกษตรกรต้องการหรือควรจะเรียนรู้

ภาพ/ข่าว ฉัตรมงคล สิงห์โตฝจ.นนทบุรี